ËSHTË DETYRIMI JONË TË JEMI SA MË TRANSPARENTË.

TRANSPARENCA ËSHTË NJË TREGUES, QË NDIHMON KLIENTËT TANË TË KENË MË SHUMË BESIM TEK NE.

  1. FUSHËVEPRIMI, PËRKUFIZIMET

 (1) Kushtet e përgjithshme të mëposhtme zbatohen ekskluzivisht për marrëdhëniet e biznesit midis Envilight, “Sekreti i shërimit” (në tekstin më poshtë “furnizuesi”) dhe klientit (në tekstin më poshtë “klient”) në versionin e vlefshëm në kohën e porosisë. Ndyshimi i kushteve dhe porosisë të përgjithshme të klientit nuk njihen përveç nëse ofruesi bie dakord shprehimisht për vlefshmërinë e tyre me shkrim.

(2) Klienti është një konsumator sipas kuptimit të § 13 BGB, për aq sa qëllimi i shërbimeve të porositura nuk mund t’i atribuohet kryesisht veprimtarisë së tij tregtare ose të pavarur profesionale. Nga ana tjetër, sipas § 14 BGB, sipërmarrës është çdo person fizik ose juridik, ose ortakëri,  me zotësi juridike dhe zotësi të plotë pë të vepruar, i cili me rastin e lidhjes së kontratës vepron në ushtrimin e veprimtarisë së tij personale, tregtare ose të pavarur profesionale.

 

  1. PËRFUNDIMI I KONTRATËS

 (1) Ofruesi ofron shërbime konsulence për komunikim verbal, online dhe telefonik. Klienti mund të zgjedhë produkte këshillimi nga sfera e ofruesit, fushëveprimi i shërbimeve të të cilave mund të shihet në faqen e internetit të ofruesit dhe t’i mbledhë ato në një të ashtuquajtur karrocë blerjeje duke klikuar në butonin “Shto në shportën e blerjeve”. Duke klikuar në butonin “Porosi me detyrim për pagesë”, ai paraqet një kërkesë të detyrueshme për blerjen e produkteve të konsulencës në karrocën e blerjeve. Përpara dërgimit të porosisë, klienti mund të ndryshojë dhe shikojë të dhënat në çdo kohë. Me dërgimin e porosisë, klienti pranon vlefshmërinë e termave dhe kushteve.

(2) Më pas, ofruesi i dërgon klientit një konfirmim automatik të marrjes me e-mail, në të cilin porosia e klientit renditet sërish dhe të cilën klienti mund ta printojë duke përdorur funksionin “Printo”.

(3) Kur porosisni një konsultë telefonike ose konsultim online, një takim për konsultimin përkatës do të bihet dakord me klientin pas konfirmimit të porosisë. Klienti nuk ka të drejtë të këshillojë në një datë të caktuar prej tij në mënyrë të njëanshme. Megjithatë, ofruesi përpiqet t’i ofrojë klientit një datë të dëshiruar.

(3a) Klienti merr përsipër t’i njoftojë ofruesit një numër telefoni fiks ose celular vendas në mënyrë që të jetë në gjendje të kryejë konsultimin telefonik dhe të jetë nromalisht i gjetshëm . Ofruesi nuk pranon numra telefoni të huaj ose numra shërbimi me pagesë. Nëse klienti nuk mund të emërojë një numër telefoni përkatës, ofruesi ka të drejtë të tërhiqet nga kontrata.

(4) Klienti e siguron ofruesin se është i moshës madhore dhe ka zotësi juridike dhe zotësi të plotë për të vepruar. Kontrata është në gjermanisht dhe shqip.

 

  1. ÇMIMET DHE SHPENZIMET E TJERA TË SHITJES

(1) Të gjitha çmimet e përcaktuara në faqen e internetit të ofruesit përfshijnë taksën e zbatueshme ligjore të shitjeve (nga janari 2023)

(2) Tarifat telefonike për seanca telefonike përballohen nga ofruesi. Për më shumë lexoni 2. (3a).

(3)* 50€ – do të tarifohet për çdo çerek orë shtesë. Kompanitë e sigurimeve shëndetësore nuk paguajnë për këto terapi. Përgjegjësia ligjore dhe finaciare është personale e klientit!

 

  1. METODAT E PAGESAVE

(1) Konsumatori mund ta bëjë pagesën përmes transferimit bankar (parapagimit) ose PayPal. Komisionet apo detyrimet ndaj shërbimit të PayPal-it përballohen nga ofruesi.

(2) Pagesa e çmimit të blerjes bëhet menjëherë pas rënies dakord për kontratën.

 

  1. TAKIMI I KLIENTIT DHE AFATET

(1a) Nëse për një arsye shumë të rëndësishme, klienti nuk është në gjendje të marrë pjesë në orarin e  takimit te rezervuar, ofruesi pret një lajmërim të paktën 5 orë përpara nga ana e konsumatorit, që të kordinohen së bashku për një orar të ri seance po brenda asaj dite. Nëse konsumatori dëshiron të anuloj orarin e seancës për një afat të shkurtër, jo më pak se 2 ditë përpara, ofruesi ka të drejtë të mbajë nga pagesa 30% të çmimit tashmë të paguar si penalitet për anulim. Në rast se konsumatori anulon orarin e takimit brenda ditës së rezervimit, atëherë ofruesi do të mbaj 60% të çmimit tashmë të paguar si penalitet për anulim. Mundësia për një proçes ligjor është e përjashtuar. Ofruesi pasi të informohet nga konsumatori nëpërmjet e-mailit se ku duhet ta transferoj (në rrugë bankare) këtë diference të çmimit,do t’i rimbursojë pjesën tjetër të mbetur brenda 14 ditëve (të llogaritura si ditë pune).

(1b) Nëse një konsultim ose seance në prezece ose internet nuk mund të bëhet për shkak të mungesës së disponueshmërisë së klientit, ofruesi i ofron klientit një takim të ri për të cilin nuk lindin shpenzime shtesë. Në rast se takimi apo biseda telefonike apo online, e ofruar nga ofruesi për datën e zëvendësuar, nuk mund të ndodhë për shkak të rrethanave që nuk janë shkaktuar nga ofruesi, kërkesa për shërbimin e këshillimit apo seances humbet pa asnjë zëvendësim.

(2) Klienti është përgjegjës për ruajtjen e postave elektronike të dërguara nga ofruesi. Klienti nuk ka të drejtë të kërkojë përsëri një e-mail, nëse i humbet për shkak të rrethanave për të cilat ofruesi nuk është përgjegjës. Sidoqoftë, ofruesi përpiqet t’i dërgojë klientit një kopje të postës elektronike, për aq sa është ende në dispozicion.

(3) Ofruesi nuk është i detyruar t’i përgjigjet pyetjeve të klientit pasi të ketë përfunduar një shërbim këshillimi apo seance sipas fushëveprimit të porositur të shërbimeve.

 

6 PËRGJEGJËSIA

(1) Kërkesat nga klienti për dëmshpërblim janë të përjashtuara. Kjo nuk përfshin pretendime për dëmet nga klienti nga dëmtimi në jetë, gjymtyrë, shëndet ose nga shkelja e detyrimeve themelore kontraktuale (detyrimet thelbësore), si dhe përgjegjësia për dëmet e tjera të bazuara në një shkelje të qëllimshme ose të pakujdesshme të detyrës nga ofruesi, përfaqësuesit e tij ligjorë ose agjentët në fuqi të kontraktuar prej tij. Detyrimet thelbësore kontraktuale janë ato, përmbushja e të cilave është e nevojshme për të arritur objektivin e kontratës.

(2) Në rast të shkeljes së detyrimeve thelbësore kontraktore, ofruesi është përgjegjës vetëm për dëmtimin tipik të kontratës, të parashikueshme nëse kjo thjesht është shkaktuar nga pakujdesia, përveç nëse pretendimet e klientit për dëmet vijnë nga dëmtimi i jetës, gjymtyrëve ose shëndetit.

(3) Kufizimet në paragrafët 1 dhe 2 zbatohen gjithashtu në favor të përfaqësuesve ligjorë dhe agjentëve në fuqi të ofruesit nëse pretendimet pretendohen drejtpërdrejt kundër tyre.

 

  1. SKADIMI I TE DREJTES SE TERHEQJES

Sipas situatës së re ligjore (nga 13 qershor 2014), një kontratë për ofrimin e shërbimeve nuk duhet të përmbushet plotësisht nga të dy palët. E drejta e tërheqjes skadon nëse:

  • konsumatori ka dhënë pëlqimin e tij të qartë për fillimin e ekzekutimit të shërbimit dhe
  • ka konfirmuar në të njëjtën kohë njohuritë e tij se ai do të humbasë të drejtën e tij të tërheqjes nëse kontraktuesi përmbush kontratën plotësisht dhe
  • ofruesi ka dhënë shërbimin në tërësi.

Unë pajtohem dhe kërkoj shprehimisht që të filloni të kryeni shërbimin e porositur para përfundimit të periudhës së anulimit. Jam i vetëdijshëm që nëse e përmbushni kontratën në mënyrë të plotë, do të humbas të drejtën time të tërheqjes.

Këto kushte të përgjithshme hyjnë në fuqi më 1 maj 2023