MBROJTJA TË DHËNAVE

MBROJTJA E TË DHËNAVE ËSHTË ÇËSHTJE BESIMI

DHE BESIMI YT ËSHTË MJAFT I RËNDËSISHËM PËR NE. NE E RESPEKTOJMË PRIVATËSINE TËNDE

 1. MBROJTJA TË DHËNAVE NË NJË SHIKIM

UDHËZIME TË PËRGJITHSHME

Udhëzimet vijuese japin një këndvështrim të thjeshtë, se çfarë ndodh me të dhënat tuaja personale, nëse vizitoni Websitet tona. Të dhënat personale janë të gjitha të dhënat, me të cilat ju do të mund të identifikoheni personalisht. Informacionet e detajuara për këtë temë, i merrni në tekstin e mëposhtëm, ku renditet sqarimi i mbrojtjes së të dhënave.

REGJISTRIMI I TË DHËNAVE NË WEBSITE-IN TONË

Kush është përgjegjës për regjistrimin e të dhënave në këtë Website? Përpunimi i të dhënave, zhvillohet përmes operatorëve të Website-it. Të dhëna e kontaktit, gjenden në Impressum.

Si i mbledhim të dhënat tuaja? Të dhënat tuaja do të mblidhen në mënyre të njëanëshme, sipas asaj që ju na thoni. Këtu, psh mund të tregtosh të dhëna, të cilat ju mund ti jepni në një formular kontakti. Të dhënat e tjera do të regjistrohen automatikisht, kur të vizitoni Website-in përmes sistemit tonë të IT-së. Para së gjithash, këto janë të dhëna teknike (psh. Internetbrowser, sistemi operativ ose ora e telefonatave të faqes). Regjistrimi i këtyre të dhënave bëhet automatikisht, sapo të hyni në faqen tonë të internetit.

Për çfarë i përdorim të dhënat tuaja? Një pjesë e të dhënave do të mblidhet, për të siguruar një dispozitë pa gabime. Të dhënat e tjera mund të përdoren për analizë të sjelljeve tuaja të përdorimit.

 Çfarë të drejtash keni ju në lidhje me të dhënat tuaja? Ju keni të drejtë të merrni informacion falas në çdo kohë për origjinën, marrësin dhe qëllimin e të dhënave tuaja personale të ruajtura. Përveç kësaj, ju keni një të drejtë: të kërkoni korigjimin, bllokimin, ose fshirjen e këtyre të dhënave. Për pyetje të mëtejshme për temën “mbrojtja e të dhënave” mund të na kontaktoni në adresën e dhëne në Impressum. Gjithashtu, ju keni të drejtën për tu ankuar pranë autoritetit kompetent mbikëqyrës.

MJETET E ANALIZËS DHE MJETET E OFRUESVE TË PALËVE TË TRETA

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, mund të vlerësohet statistikisht sjellja juaj e navigimit. Para së gjithash, kjo ndodh me Cookies-at dhe me të ashtuquajtuarat programe analize. Analiza e sjelljes suaj së navigimit, me rregull bëhet anonim; sjellja e navigimit nuk mund tju gjurmoj. Ju mund ta kundërshtoni këtë analizë, ose ta parandaloni përmes mospërdorimit të mjeteve të caktuara. Informacione të detajuara për këtë i gjeni në shpjegimin vijues të mbrojtjes së të dhënave.

 

 1. UDHËZIME TË PËRGJITHSHME DHE INFORMACIONE TË DETYRUESHME.

MBROJTJA E TË DHËNAVE

Operatorët e këtyre faqeve, e marrin shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ne i mbajmë të dhënat tuaja personale në mënyrë të besueshme në përputhje me rregullat ligjore të mbrojtjes së të dhënave, si dhe sqarimin e tyre. Nëse përdorni këtë faqe interneti, do të mblidhen të dhëna të ndryshme personale. Të dhënat personale janë të dhëna, me të cilat, ju do të mund të identifikoheni personalisht. Sqarimi aktual i mbrojtjes së të dhënave shpjegon, se cilat të dhëna mbajmë dhe për çfarë i përdorim ato. Ai sqaron gjithashtu, si dhe për çfare qëllimi ndodh kjo. Ne theksojmë, që shfaqja të dhënave në internet (psh. gjatë komunikimit me e-mail) mund të mos jetë i sigurtë. Një mbrojtje e të dhënave pa boshllëqe nga qasja e palëve të treta nuk është e mundur.

UDHËZIM PËR TEK ORGANI PËRGJEGJËS

Organi përgjegjës për përpunimin e të dhënave në këtë Website është:

ENVILIGHT SH.P.K
Rruga e pallateve, Nr.291,

Lapardha1. Berat

Shqiperi

E-Mail: [email protected]

Organi përgjegjës është Personi juridik, i cili vendos vetëm ose sëbashku me të tjerët për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale (psh. emrat, adresat e e-Mail-it etj.).

TËRHEQJA E PËLQIMIT TUAJ PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE

Shumë operacione të përpunimit të të dhënave janë të mundshme vetëm nëpërmjet pëlqimit tuaj. Ju mund të anulloni në çdo kohë pëlqimin e dhënë më parë. Për këtë mjafton të na dërgoni një e-mail joformal. Ligjshmëria e përpunimit të të dhënave të kryera deri në anullim mbetet e paprekur.

E DREJTA E ANKESËS TEK AUTORITETI PËRKATES MBIKËQYRËS

Në rast shkeljeje të të drejtës për mbrojtjen e të dhënave, personi i prekur ka të drejtën e ankesës tek autoriteti përkatës mbikëqyrës. Autoriteti përkatës mbikëqyrës në çështjet e mbrojtjes së të dhënave është zyrtari i shtetit për mbrojtjen e të dhënave të shtetit federal, ku është vendosur kompania jonë. Një listë e zyrës së mbrojtjes së të dhënave si dhe të dhënat e kontaktit të tyre, mund ti merrni në linkun e mëposhtem:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

E DREJTA PËR TRANSFERIMIN E TË DHËNAVE

Ju keni të drejtë të dorëzoni të dhënat, të cilat, ne i përpunojmë automatikisht në bazë të pëlqimit tuaj ose në përmbushje të një kontrate, apo në një palë të tretë në një format standard. Nëse ju kërkoni transferimin e të dhënave tek një përgjegjës tjetër, kjo bëhet vetëm nëse është e mundur teknikisht.

SSL- TLS-KODIMI

Kjo faqe përdoret për qëllime sigurie dhe për të mbrojtur transmetimin e përmbajtjes në mënyrë të besueshme, si për shembull porosi ose kërkesa, të cilat ju na i dërgoni si një operator faqeje, një kodim SSL- TLS. Për këtë, ju njihni një lidhje përmbyllëse, që rreshti i adresave të Browserit, ndryshon nga “http: //” në “https: //”dhe ikonën e bllokimit në shiritin e Browser-it tuaj.

Nëse kodimi SSL- TLS- është i aktivizuar, të dhënat që na dërgoni nuk mund të lexohen nga palët e treta.

INFORMACIONI, BLLOKIMI, FSHIRJA

Ju keni të drejtë ligjore të merrni në çdo kohë informacion të lirë për të dhënat e ruajtura personale, prejardhjen e tyre, marrësit dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave, gjithashtu keni të drejtë për të korrigjuar, bllokuar ose fshirë këto të dhëna. Për pyetje të mëtejshme për temën mbi të dhënat personale, mund të na kontaktoni në çdo kohë në Impressum-in tonë, në adresën e dhënë.

KONTRADITË KUNDËR REKLAMAVE NËPËRMJET E-MAIL-EVE

Brenda kornizës së impresium-it kundërshtohet përdorimi i publikimit të të dhënave të kontaktit për dërgimin e reklamës së pakërkuar apo materialeve dhe informacioneve. Operatorët e faqeve mbajnë veprimet ligjore në rast të dorëzimit të padëshiruar të informacioneve reklamuese, përmes Spam-E-Maileve.

 1. MBLEDHJA E TË DHËNAVE NË WEBSITE-IN TONË

 

COOKIES

Faqet e internetit përdorin pjesërisht të ashtuquajturat Cookies. Cookies nuk dëmtojnë kompjuterin tuaj dhe nuk përmbajnë viruse. Cookies shërbejnë për ta bërë, ofertën tonë miqësore me përdoruesin, efektive dhe të sigurtë. Cookies janë file të vogla teksti, të cilat janë ruajtur në kompjuterin tuaj dhe ruan Browser-in tuaj.

Shumica e cookies që ne përdorim janë të ashtuquajturat “Session-Cookies”. Në fund të visitës suaj, ato do të fshihen automatikisht. Cookies-at e tjera qëndrojnë të ruajtura në fund të pajisjes suaj, deri sa ju t‘i fshini ato. Këto Cookies na mundësojnë të rinjohim, Browser-in tuaj në viziten tuaj të ardhshme.

Ju mund të vendosni Browser-in tuaj, që të jeni të informuar për vendosjen e cookies, të cilat lejohen vetëm në raste individuale, përjashtohen pranimet e cookies për raste të caktuara ose në përgjithësi, si dhe fshirjet automatike të Cookies kur aktivizoni mbylljen e Browser-it. Gjatë caktivizimit të Cookies, funksionimi i këtyre Website-eve mund të jetë i kufizuar.

Cookies përdoren për të kryer procesin e komunikimit elektronik ose për të siguruar disa nga funksionet e dëshiruara (psh funksioni i kartës për të bërë shopping), të cilat janë të kërkuara, janë bazuar dhe ruajtur nga Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Operatori i faqes së internetit ka një interes të ligjshëm në ruajtjen e Cookies për dispozitën e pagabueshme teknike dhe për të optimizuar shërbimin e tij. Cookies- at e tjerë (psh. Cookies për analizën e sjelljes së navigimit) do të ruhen, dhe do të trajtohen veçmas në këtë sqarim të privatësisë.

FILE-ET E SERVERIT LOG

Ofruesi i faqeve mbledh dhe ruan automatikisht informacione në të ashtuquajturat skedarë logesh serverash, të cilat na i transmeton Browser-i juaj automatikisht. Këto janë:

 • Lloji i Browser-it dhe versioni Browser-it
 • Sistemi i përdorshmëm operativ
 • Referer URL
 • Hostname i trurit të kompjuterit
 • ora e kërkesës së serverit
 • adresa IP-së

Baza për përpunimin e të dhënave, është sipas nenit. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, i cili lejon përpunimin e të dhënave për përmbushjen e një kontrate ose masave parakontraktuale.

FORMULARI I KONTAKTIT

Nëse na dërgoni pyetje përmes formularit të kontaktit, informacioni juaj nga formulari i kërkesës duke përfshirë detajet e kontaktit qe keni dhënë, do të ruhet te ne për qëllimin e përpunimit të pyetjeve. Këto të dhëna ne nuk i japim pa pëlqimin tuaj.

Përpunimi i të dhënave në formularin e kontaktit bëhet vetëm në bazë të pëlqimit tuaj (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Ju mund ta tërhiqni pëlqimin në çdo kohë. Për këtë mjafton një E-Mail jo zyrtar tek ne. Ligjshmëria mbetet e paprekur nga tërheqja e pëlqimit tuaj, deri në tërheqjen e suksesshme të përpunimit të të dhënave.

Të dhënat, të cilat ju na keni lënë në formularin e kontaktit qëndrojnë tek ne, deri sa ju të na kërkoni t‘i fshijmë, të tërhiqni pëlqimin tuaj për ruajtjen, ose përndryshe qëllimi për ruajtjen e të dhënave nuk hiqet (psh. pas përfundimit të kërkesës suaj). Rregulloret ligjore të detyrueshme – veçanërisht periudhat e mbajtjes – qëndrojnë të paprekshme.

REGJISTRIMET NË KËTË WEBSITE

Ju mund të regjistroheni në Website-in tonë, për të përdorur funksionet përkatëse të faqes. Të dhënat, ne i përdorim vetëm për qëllimin e përdorimit të ofertës ose shërbimit përkatës për të cilin jeni regjistruar. Të dhënat e detyrueshme të kërkuara gjatë regjistrimit, duhet të jepen plotësisht. Përndryshe ne e refuzojmë regjistrimin.

Për ndryshime të rëndësishme rreth qëllimit të ofertës ose për ndryshime të nevojshme teknike ne përdorim adresën e e-mailit për tu regjistruar dhe për tju njoftuar.

Përpunimi i të dhënave gjatë regjistrimit bëhet në bazë të pëlqimit tuaj (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Ju mund ta revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Për këtë mjafton të na dërgoni një e-mail joformal. Ligjshmëria e përpunimit të të dhënave tashmë të përfunduara mbetet e paprekur nga tërheqja.

 1. ANALIZA E MJETEVE DHE REKLAMIMI

GOOGLE ANALYTICS

Ky Website përdor funksionet e shërbimeve analitike të faqes Google Analytics. Ofrues është Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SH.B.A.

Google Analytics përdor të ashtuquajturat “Cookies”. Këto janë file teksti, të cilat ruhen në kompjuterin tuaj dhe mundësojnë analizën e përdorimit të Website-it përmes jush. Informacioni i gjeneruar nga cookie për përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti do të transmetohet në një server të Google në SHBA dhe do të ruhet atje.

Ruajtja nga Google-Analytics-Cookies bëhet në bazë të nenit. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Operatori i faqes ka një interes të ligjshëm në analizën e sjelljes së përdorimit, për të optimizuar si faqen e internetit të tij ashtu dhe reklamat e tij.

IP ANONIMITETI

Ne kemi aktivizuar në këtë Website funksionin e anonimitetit të IP-së. Përmes kësaj do të reduktohet adresa juaj e IP-së nga Google brenda shteteve anëtare të bashkimit europian ose në palët e shteteve të tjera të marrëveshjes për dhomën ekonomike europiane para dërgimit në SHBA. Vetëm në raste të veçanta do të transferoni adresën e plotë të IP-së në një server të Google në SHBA dhe do të kufizohet atje. Në emër të operatorit të kësaj faqeje, Google do të përdori këto informacione, për të vlerësuar përdorimin tuaj të Website-it, për të përpiluar raporte për aktivitetet e internetit dhe për të pajisur shërbimet e lidhura me përdorimin e internetit. Në kuadër të Google Analytics të Browser-it tuaj, adresa e dërguar e IP-së, nuk do të shkrihet me të dhëna të tjera të ofruara nga Google.

 BROWSER PLUGIN

Ju mund të parandaloni ruajtjen e cookies përmes një përcaktimi të përshtatshëm të Browser-Software-it tuaj; ne theksojmë se në këtë rast ju nuk mund të përdorni plotësisht të gjitha funksionet e kësaj faqe interneti. Madje mund të parandaloni mbledhjen nga Google të të dhënave të krijuara nga cookie, që lidhen me përdorimin e faqes (përfshirë adresën tuaj të IP-së), si dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Google duke e shkarkuar pluginun e Browser-Plugin, i cili gjendet nën linkun e mëposhtëm dhe instalohet: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

KUNDËRSHTIMI NDAJ GRUMBULLIMIT TË TË DHËNAVE

Ju mund të parandaloni mbledhjen e të dhënave tuaja përmes Google Analytics, duke klikuar në linkun e mëposhtëm. Do të vendoset një Opt-Out-Cookie, e cila pengon grumbullimin e të dhënave tuaja gjatë vizitave të ardhshme në këtë faqe interneti: Deaktivizo Google Analytics.

Informacione të mëtejshme për mënyrën e trajtimit të të dhënave të përdoruesit në Google Analytics, i gjeni në sqarimin e mbrotjes së të dhënave nga Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

KARAKTERISTIKAT DEMOGRAFIKE NË GOOGLE ANALYTICS

Ky Website përdor funksionin “Karakteristikat demografike” nga Google Analytics. Përmes kësaj mund të krijohen raporte, të cilat përmbajnë informacione mbi moshën, gjininë dhe interesat e vizitorëve të faqes. Këto të dhëna janë nga reklamat me bazë interesi nga Google dhe nga të dhënat e vizitorëve të palëve të treta. Këto të dhëna nuk mund t’i vendosen një personi të caktuar. Ju mund ta çaktivizoni këtë funksion në çdo kohë tek njoftimet në llogarinë tuaj në Google ose të ndaloni mbledhjen e të dhënave tuaja përmes Google Analytics siç shfaqet në pikën “Kundërshtimi ndaj grumbullimit të të dhënave”.

GOOGLE ADSENSE

Kjo faqe interneti përdor Google AdSense, një shërbim për integrimin e njoftimeve reklamuese të Google Inc. (“Google”). Ofruesi është Google Inc., 1600 Amfiteatri Parkway, Mountain View, CA 94043, SH.B.A.

Google AdSense përdor të ashtuquajturat “Cookies”, File-et e teksteve, të cilat ruhen në kompjuterin tuaj dhe mundësojnë një analizë të përdorimit të Website-it. Google AdSense përdor gjithashtu të ashtuquajturat Web Beacons (grafikat e padukshme). Përmes këtij Web Beacons mund të vlerësohen informacione të trafikut vizitor në këto faqe.

Informacioni i gjeneruar përmes cookies dhe web beacons për përdorimin e kësaj faqeje interneti (përfshirë dhe adresën tuaj të IP-së) dhe dorëzimi i formateve reklamuese, do të transmetohen në një Server të Google në SH.B.A dhe do të ruhen aty. Këto informacione do të mund të jepen nga Google  tek kontaktorët e tyre . Megjithatë, Google nuk do të bashkojë adresën tuaj të IP-së me të dhënat e tjera që keni ruajtur. Ruajtja e AdSense-Cookies bëhet në bazë të nenit. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Operatori i faqes së internetit ka një interes ligjor në analizën e sjelljes së përdoruesit, për të optimizuar faqen e internetit të tij, si dhe reklamat e tij.

Ju mund të parandaloni instalimin e Cookies përmes një vendosje të duhur të Browser Software-it tuaj; ne theksojmë, që në këtë rast, mund të mos përdorni plotësisht të gjitha funksionet e kësaj faqeje interneti. Përmes përdorimit të këtij Website ju sqaroheni me përpunimin e të dhënave për ju nga Google në mënyrën dhe qëllimet e përcaktuara më sipër.

GOOGLE ANALYTICS REMARKETING

Faqet tona, përdorin funksionin nga Google Analytics Remarketing, në lidhjen me funksionet gjithëpërfshirëse të pajisjeve nga Google AdWords dhe Google DoubleClick. Ofruesi është Google Inc., 1600 Amfiteatri Parkway, Mountain View, CA 94043, SH.B.A.

Ky funksion mundëson të lidhni Google Analytics Remarketing me grupet qëllimore reklamuese me aftësitë ndër-pajisje të Google AdWords dhe Google DoubleClick. Në këtë mënyrë mund të rregullohen reklamat e personalizuara të bazuara në interesa, të cilat tregohen në varësi të sjelljes suaj të përdorimit dhe të navigimit në një pajisje (psh. celulari) gjithashtu edhe në pajisje të tjera (psh. Tablet ose PC).

Kur ju jepni pëlqimin tuaj, Google lidh historinë e Web- dhe App-Browser me llogarinë tuaj të Google-it. Në këtë mënyrë mund të regjistroheni në çdo pajisje me llogarinë tuaj të Google-it, ku kalojnë të njëjtat mesazhe reklamash të personalizuara.

Për mbështetjen e këtij funksioni, Google Analytics grumbullon ID-të autentike të përdoruesve, të cilat lidhen përkohësisht me të dhënat tona të Google Analytics, për të përcaktuar dhe përkufizuar grupet e qëllimit për reklamat e njoftimeve të promovuara.

Ju mund të kundërshtoni përgjithmonë Remarketing/Targeting, duke çaktivizuar reklamimin e personalizuar në llogarinë tuaj të Google; ndiqni këtë Link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Përmbajtja e të dhënave të regjistruara në llogarinë tuaj të Google bëhet në bazë të pëlqimit tuaj, të cilin ju e keni dhënë tek Google ose mund dhe ta tërhiqni (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Operacionet e mbledhjes së të dhënave, të cilat nuk do të mblidhen në llogarinë tuaj të Google-s (p.sh sepse nuk keni një llogari në Google ose keni tërhequr konvergjencën.) bazohen në mbledhjen e të dhënave të nenit. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Interesi legjitim rezulton, që operatori i faqes ka një interes në analizën anonime të vizitorëve të faqes së internetit për qëllime reklamimi.

Informacione të mëtejshme dhe konfirmime të mbrojtjes së të dhënave i gjeni në sqarimin e mbrojtjes së të dhënave nga Google tek: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

GOOGLE ADWORDS UND GOOGLE CONVERSION-TRACKING

Ky Website përdor Google AdWords. AdWords është një program reklamimi online i Google Inc., 1600 amfiteatri Parkway, Mountain View, CA 94043, shtetet e bashkuara (“Google”).

Në kuadër të Google AdWords, ne përdorim të ashtuquajturat Conversion-Tracking. Nëse ju klikoni në një njoftim të dhënë nga Google, do të vendoset një Cookie për Conversion-Tracking. Tek Cookies ndodhen skedare të vogla, të cilat i vendos Internet-Browser-i në kompjuterin e përdoruesit. Këto Cookies e humbasin pas 30 ditësh vlefshmërinë e tyre dhe nuk shërbejnë për identifikimin personal të përdoruesit. Nëse përdoruesi viziton faqe të caktuara të këtij Website, dhe Cookie nuk ka skaduar ende, Google dhe ne mund ta vëmë re, që përdoruesi ka klikuar në njoftim dhe ka ndjekur këtë faqe.

Çdo klient i Google AdWords merr një Cookie tjetër. Cookies-at nuk mund të gjurmohen nga Website-et e klientëve të AdWords. Ndihma e Conversion-Cookies i shërben informacioneve të mbledhura për të përcaktuar, statistikat e konvertimit për klientët e AdWords, të cilët kanë vendosur për Conversion-Tracking. Klientët mësojnë numrin e përgjithshëm të përdoruesve, të cilët kanë klikuar në njoftimet e tyre dhe janë drejtuar në një faqe të shikueshme me një Conversion-Tracking-Tag. Megjithatë ato nuk mbajnë asnjë informacion, me të cilin përdoruesi mund të identifikohet personalisht.

Nëse nuk dëshironi të merrni pjesë në Tracking, mund ta kundërshtoni përdorimin, duke çaktivizuar Cookie-n e Google Conversion-Trackings në Internet-Browser-in tuaj tek cilësimet e përdoruesit. Kështu, ju nuk do të përfshiheni në statistikat Conversion-Tracking.

Ruajtja e “Conversion-Cookies” bëhet në bazë të nenit. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Operatori i faqes së internetit ka një interes legjitim në analizën e sjelljes së përdorimit, si dhe për të optimizuar ofertën e tij të web-it dhe reklamimit të tij.

Me shumë informacione për Google AdWords dhe Google Conversion-Tracking gjeni në politikat e mbrojtjes së të dhënave të Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Ju mund të vendosni Browser-in tuaj, që të informoheni për vendosjen e Cookie-save dhe Cookie-sat lejohen vetëm në rast individual. Ju përjashtoni pranimin e cookie-save, për raste të caktuara, si dhe aktivizoni fshirjen automatike të cookies kur mbyllni Browser-in. Gjatë çaktivizimit të Cookies funksionimi i asaj faqeje mund të jetë i kufizuar.

GOOGLE RECAPTCHA

Ne përdorim “Google reCAPTCHA” (“në reCAPTCHA” vijuese) në Website-et tona. Ofruesi është Google Inc., 1600 AmfiteatriParkway, Mountain View, CA 94043, SH.B.A (“Google”).

Me reCAPTCHA duhet kontrolluar, nëse futja e të dhënave në Website-t tona (psh. Në një formular kontakti) bëhet nëpërmjet një personi ose nëpërmjet një programi automatik. Këtu reCAPTCHA analizon sjelljen e vizitorëve të faqes në bazë të karakteristikave të ndryshme. Kjo analizë fillon automatikisht, kur vizitori hyn në Website. reCAPTCHA vlerëson për analizën, informacione të ndryshme (psh adresa e IP-së, kohëzgjatja e qëndrimit të vizitorëve të faqes në Website ose nga përdorimet e shkaktuara nga lëvizjet e mausit). Të dhënat e mbledhura gjatë analizës do t’i përcillen Google.

Analizat e reCAPTCHA janë plotësisht në historik. Vizitorët nuk do të njoftohen, që do të bëhet një analizë. Përpunimi i të dhënave bëhet në bazë të nenit. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Operatori i faqes së internetit ka një interes të ligjshëm për të mbrojtur ofertat e tij të web-it nga spiunimi i automatizuar abuziv dhe spam-et. Për më shumë informacion rreth Google reCAPTCHA dhe politikës së privatësisë së Google, ju lutemi shihni linqet më poshtë: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

FACEBOOK PIXEL

Website ynë përdor për matjen e konvertimit, aksionin vizitor-Pixel nga Facebook, Facebook Inc., 1601 S. Kaliforni Ave, Palo Alto, CA 94304, SH.B.A (“Facebook”).

Kështu sjelljet e vizitorëve të faqes, mund të jenë të gjurmuara, pasi këto janë ndjekur nëpërmjet klikimeve në një njoftim reklamues në facebook, në Website-in e ofruesve. Përmes kësaj mund të vlerësohet efikasiteti i njoftimeve reklamuese në facebook për qëllimet statistike dhe kërkimore të tregut, dhe të optimizohen masat e ardhshme të reklamimit.

Për ne, si operator të këtij Website-i, të dhënat e mbledhura janë anonim. Ne nuk mund të nxjerrim asnjë përfundim rreth identitetit të përdoruesve. Por të dhënat do të ruhen dhe përpunohen në facebook. Kështu që është e mundur një lidhje në profilin përkatës të përdoruesit dhe Facebook-ut, që të përdorë të dhënat për qëllimet e veta reklamuese, sipas politikës së përdorimit të të dhënave të Facebook. Facebook mund të mundësojë shfaqjen e reklamave brenda dhe jashtë facebook-ut. Ky përdorim i të dhënave nuk mund të ndikohet nga ne si operator të faqes.

Në njoftimin e mbrojtjes së të dhënave nga facebook gjeni më shumë informacion për mbrojtjen e privatësisë suaj: https://www.facebook.com/about/privacy/

Përveç kësaj, ju mund të çaktivizoni Remarketing-Funktion “Custom Audiences” në fushën e Cilësimeve për njoftimet e reklamave tek:  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Për këtë, ju duhet të jeni të regjistruar në facebook. Nëse nuk keni një llogari në facebook, mund të çaktivizoni reklamat me bazë përdorimi nga Facebook në faqen e internetit Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

 1. NEWSLETTE                 TË DHËNAT NEWSLETTER

Nëse dëshironi të lidhni Newsletter-in e ofruar në Website, na nevojitet adressa juaj e e-mail-it si dhe Informacionet, të cilat na lejojnë kontrollin, që ju jeni pronar i adresës së dhënë dhe që jeni dakort me marrjen e Newsletter-ave. Të dhënat e tjera nuk mblidhen, përveçse në baza vullnetare. Këto të dhëna, ne i përdorim për transportin e informacioneve të kërkuara dhe nuk ja japim palëve të treta.

Përpunimi i të dhënave në formularin e regjistrimit Newsletter bëhet sipas pëlqimit tuaj (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Pëlqimin e dhënë për ruajtjen e të dhënave, të adresës së e-mail-it si dhe të përdorimit të transportimit të Newsletter-ave, ju mund ta tërhiqni në çdo kohë, nëpërmjet “linkut çregjistroj”- në Newsletter. Ligjshmëria e përpunimit të të dhënave të kryera qëndron e pa prekur nga tërheqja.

Të dhënat e depozituara nga ju tek ne, me qëllim për tu abonuar në Newsletter, do të ruhen nga ne për shkarkimin tuaj nga Newsletter dhe pas çabonimit të Newsletters do të fshihen. Të dhënat, që janë ruajtur nga ne për qëllime të tjera (p.sh E-Mail-e për fushën e anëtarëve) qëndrojnë këtu të paprekura.

 

 1. PLUGINS DHE MJETET

YOUTUBE

Website ynë përdor Plugins nga faqja YouTube në Google. Operatori i faqes është YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SH.B.A.

Nëse vizitoni një nga faqet tona, të emëruar me YouTube-Plugin, do të prodhohet një lidhje me Server-at e YouTube. Kështu do të tregohet në Server-in e YouTube, së cilën nga faqet tona keni vizituar.

Nëse ju hyni në Account-in tuaj të YouTube-it, mundësoni që YouTube, të rendisë sjelljen tuaj të navigimit direkt në profilin tuaj personal. Këtë mund ta parandaloni, duke dalë nga Account-i juaj i YouTube-it.

Përdorimi i YouTube është në interes të një prezantimi tërheqës së ofertave tona online. Kjo përbën një interes të ligjshëm në sensin e Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Informacione të mëtejshme për marrëdhënien me të dhënat e përdoruesit i gjeni në politikën e privatësisë së YouTube tek: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

VIMEO

Website ynë përdor Plugins te Videoportaleve Vimeo. Ofruesi është Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SH.B.A.

Nëse ju vizitoni një nga faqet tona me një Vimeo-Plugin, do të prodhohet një lidhje tek Server-at e Vimeo-s. Kështu, ai do të tregojë, se cilën nga faqet tona keni vizituar. Përveç kësaj, Vimeo merr adresën tuaj të IP-së. Kjo vlen edhe, nëse ju nuk jeni loguar në Vimeo apo nuk keni asnjë Account në Vimeo. Informacionet e mbledhura nga Vimeo, do të transmetohen në serverin Vimeo në Shtetet e Bashkuara.

Nëse jeni loguar në Account-in tuaj Vimeo, ju i mundësoni Vimeo-s, të përcaktojë sjelljen tuaj të navigimit direkt në profilin tuaj personal. Këtë mund ta parandaloni, duke dalë nga Account-i juaj Vimeo.

Informacione të mëtejshme marrëdhënien me të dhënat e përdoruesit i gjeni në politikën e privatësisë së Vimeo-s tek: https://vimeo.com/privacy

GOOGLE WEB FONTS

Kjo faqe përdor të ashtuquajturën Web Fonts për përfaqësimin uniformë të burimeve, i cili sigurohet nga Google. Gjatë thirrjes së një faqeje, Browser-i juaj fton Web-in Fonts në Browsercache tuaj, për të treguar tekste dhe burime të sakta. Për këtë qëllim Browser-i i përdorur nga ju, duhet të lidhet me serverët e Google. Përmes kësaj, Google mëson se faqja jonë e internetit është shfaqur nëpërmjet adresës suaj së IP-së. Përdorimi i Google Web Fonts është në interes të një përfaqësimi të qëndrueshëm dhe tërheqës të ofertave tona online. Kjo përfaqëson një interes të ligjshëm në sensin e nenit. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Nëse Browser-i juaj Web Fonts nuk mbështetet, përdoret një Font standarde nga kompjuteri juaj.

Informacione të mëtejshme për Google Web Fonts i gjeni tek https://developers.google.com/fonts/faq dhe në politikën e privatësisë se Google: https://www.google.com/policies/privacy/